Paragrafusjel Paragrafusjel

Hegedüsné dr. Turóczi Valéria

ügyvéd

OKIRATKÉSZÍTÉS eh?
 • lakásingatlan adásvételi szerződés elkészítése, ellenjegyzése, teljes körú földhivatali ügyintézéssel
 • termőföld ingatlan adásvételi szerződés elkészítése, ellenjegyzése, teljes körú földhivatali ügyintézéssel
 • ajándékozási szerződés elkészítése, ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • csereszerződés elkészítése, ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • lakás-, helyiségbérleti szerződés elkészítése
 • termőföld haszonbértleti szerződés elkészítése, ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • végrendelet elkészítése, ellenjegyzése, nyilvántartásba vétele
 • öröklési szerződés elkészítése, ellenjegyzése
 • tartási-, életjáradéki szerződés elkészítése, ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézéssel
 • polgári jogi egyezséget tartalmazó okirat elkészítése, ellenjegyzése
PERBELI KÉPVISELET

(Az iroda 2022. április 1. napjáig a Nagykátai Járásbíróság előtt folyó eljárásokban jogi képviseletet – összeférhetetlenségi szabály miatt – nem lát el.)

eh?
 • első- és másodfokú peres eljárásban jogi képviselet ellátása, teljes körű pervitel
 • közjegyző előtti eljárásokban (hagyatéki eljárás, fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás) jogi képviselet, teljes körű ügyvitel
 • végrehajtó előtti eljárásban jogi képviselet, teljes körű ügyvitel
KÖVETELÉS ÉRVÉNYESÍTÉS
 • ügyvédi fizetési felszólítás elkészítése, megküldése az adós részére, egyeztető eljárás lefolytatása
 • fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárás megindítása közjegyzőnél
 • felszámolási eljárás kezdeményezése céggel szemben
VÉGREHAJTÁS eh?
 • végrehajtás felfüggesztése, szünetelés iránti kérelem elkészítése, előterjesztése illetékes hatóságnál
 • végrehajtási eljárás megindítása iránti kérelem elkészítése, előterjesztése illetékes bíróságnál
 • végrehajtási kifogás elkészítése, előterjesztése illetékes végrehajtónál
 • végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti kérelem elkészítése, előterjesztése illetékes hatóságnál
HIVATALOS BEADVÁNYOK ELKÉSZÍTÉSE
 • keresetlevél elkészítése, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz történő előterjesztése
 • egyéb bírósági beadványok elkészítése, előterjesztése (ellenkérelem, ellentmondás, viszontkereset, beszámítási kifogás, válaszirat, viszontválasz, igazolási kérelem, hiánypótlás, magánszakértői vélemény, fellebbezés, eljárás felfüggesztése, félbeszakadása, szünetelése iránti kérelem)
 • perújítás előterjesztése perbíróságon, felülvizsgálati kérelem előterjesztése
 • költségmentesség, költségfeljegyzési jog, illetékfeljegyzési jog iránti kérelem előterjesztése bíróságon, közjegyzőnél, végrehajtónál
 • alkotmányjogi panasz elkészítése, előterjesztése
JOGI TANÁCSADÁS eh?
 • jogi tanácsadás polgári, munkaügyi, közigazgatási per megindítása előtt, eredményességi esélyek felmérése
 • jogi tanácsadás folyamatosan, folyamatban lévő perben, perbeli képviselet nélkül
 • szerződések előzetes véleményezése
CÉGJOG
 • cég alapítása, átalakítása, megszüntetése
 • társasági szerződések elkészítése, módosítása
TÁRSADALMI SZERVEZTEK JOGA
 • alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása
 • adatváltozások bírósági nyilvántartásban való átvezettetése
 • belső szabályzatok elkészítése
TÁRSASHÁZ eh?
 • társasházi alapító okirat elkészítése, módosítása
 • szervezési és máködési szabélyzat elkészítése, módosítása
 • belső szabályzatok elkészítése
 • társasházi határozatok elkészítése, előzetes véleményezése
 • közös tulajdon megosztása társasházzá alakítással
MUNKAJOG
 • munkaügyi tanácsadás (pl.: jogellenes felmondás esetén)
 • kártérítés érvényesítése munkáltatóval szemben
 • kártérítés érvényesítése munkavállalóval szemben
 • munkavállalói tartozás érvényesítése
 • teljeskörű jogi képviselet munkaügyi bíróság előtt
 • munkaügyi szerződések elkészítése, véleményezése
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
 • tulajdoni lap másolat lekérés TAKARNET-ből szerződéskötéshez
 • cégkivonat, cégmásolat, mérleg lekérése cégnyilvántartásból okiratkésítéséhez
 • születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonatok beszerzése különböző eljárásokhoz
BÜNTETŐJOG

Az iroda büntetőjogi megbízást, sértetti jogi képviseletet nem vállal!